Ánh mắt đầu 

Nguyễn Thị Phương Trâm

Coleman Barks’ RUMI
Translation into Vietnamese by Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography by Nguyễn Thị Phương Trâm

Ánh mắt đầu

Your first eyes

Trong người tình bốn dòng suối,

nước, rượu, mật, và sữa

Đừng nghĩ chi nếu khám phá được trong ta

ai-ai-đó nói

chi-chi kệ

Bông hồng bao giờ để ý

nếu ai đó gọi nó là gai, là là

Hoa nhài

Mắt thường xếp hạng từng người

Kia là Zoroastrian Đây Hồi Giáo

Bước thay với ánh mắt đã ban,

cặp mắt ngày đầu

Đừng nheo mắt, đừng chằm chằm như kền kền

Ai mê lửa vào lửa nhào

Con ruồi vào váng sữa trôi

Nếu bạn mê muốn vĩnh cửu,

than tiếc chi những gì dưới đất trôi đi vì mưa?

Cúi đầu trước bản chất của nhân loại

Sa mạc nốc máu của chiến trường,

nhưng nếu nó biết bí mật này, sẽ phọt ra…

View original post 290 more words

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.