Salt

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem for kids in Vietnamese by Nguyễn Lãm Thắng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm


Phuket on Fuji film

Salt

– Swimming in the sea
There’s no salt to see
And you say to me
Salt is from the sea

– But as the sun sets
Light and seawater met
Water left with the light
Only salt is left in sight.

May 2023
___

Muối

– Bé đi tắm biển
Nào thấy muối đâu
Sao bảo là muối
Lấy từ biển sâu.

– Nhưng rồi triều lên
Tràn vào đồng nắng
Nước bay về trời
Là còn muối trắng.


Nguyễn Lãm Thắng

Born August 14th, 1973, writes under many pseudonyms: Nguyễn Lãm Thắng, Lam Thuỵ, Trà Thị Kim Xuyến and as a children’s author: Nguyễn Trần Bảo Nghi, Du Lãm, Nhật Quang, Nguyễn Trần Khải Tú…

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet, and…

View original post 20 more words

One thought on “Salt”

Comments are closed.