blood, marrow and tears

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Trương Đình Phượng
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

blood, marrow and tears

máu, tủy và nước mắt

lying there
waiting
spring rising from the endless scattered white bones
your body crumbling
spilling from the temples
the doomed rootless blood cells

settled on chewing each joint on your fingers
imagining the cheesy scent of happiness
blood
you thought
a cheap wine

all that noise
silenced
by the coming darkness
reigning on some magical golden dais of freedom

learn oh
be blindsided so
or pluck out your eyes mo
use your head to walk towards a dawn
turning into dust.

May 2023
_____

muốn nằm im

và đợi

mùa xuân hồi sinh từ muôn trùng xương trắng

đôi khi bạn vỡ vụn ra

như đám hồng cầu yểu mệnh

trên thác trán bơ vơ nòi giống

ngồi…

View original post 116 more words