An old lullaby

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm
Photography: Nguyễn Thị Phương Trâm

An old lullaby

————

you return home
a prize in hand
your heart light 

many felt lightheaded
as they watched you laughed

while I was in awe of the United States of America
like waiting butterflies I hovered
eyes wishful

my two tiny hands giddy
in front of all the candy
I wanted to taste everything

I wanted to take one and run 
take and run
run and take
like in revolutions
a disappearing fog in my head
my childhood…

Bài hát ru ngày xưa

————

a prize in hand

bạn trở về nhà tay đầy món quà và bạn trở nên dễ chịu nhìn bạn cười nhiều người muốn xỉu khi tôi khám phá ra nước Mỹ như loài bướm chờ đợi bay trong ánh mắt xa…

View original post 100 more words