when you’re a poet, you’re a thief — Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Lê Vĩnh Tài Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Photographer: Dr. Lâm Ngọc Hoàng when you’re a poet you’re thief and the vernacular isn’t what you steal you steal the hearts of those who happened to read you _____ là nhà thơ bạn chính là kẻ trộm nhưng bạn không đánh […]

when you’re a poet, you’re a thief — Nguyễn Thị Phương Trâm