Exiled in my homeland — Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thái Hạo Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm Lưu đày trên quê hương trong tiếng gõ của bàn phím tôi vỡ ra. và sắp hàng trang trắng những chữ cái như tù nhân gục đầu trước họng súng hư vô trước những nhát dao lấp lánh hôn phối của mùa đông […]

Exiled in my homeland — Nguyễn Thị Phương Trâm