the moments of inspiration late at night

Nguyễn Thị Phương Trâm

Những cơn cảm hứng giữa đêm
buộc tôi phải nghĩ đến anh

anh cướp hết những ước mơ của tôi
những khát vọng của một người đàn bà
biết say

ôi câm
quá lâu nay

The moments of inspiration late at night
sir, forced me to think of you

you robbed me of my dreams
the ambitions of a woman who knows how to drink
gosh 

shut-up
way too long


Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

View original post