I thought

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Phạm Hiền Mây
Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


I THOUGHT… .

I could love people with all my heart

I could still love myself more

as forever will the wind blow

the lonely leaves through our lives

/

as forever will be the water-mark of the sky

the smoke’s affection for the passing clouds

the unconditional love for humanity

but self-love is three times that of the love for you and me… .

April 2022

—–

TƯỞNG… .

thương người bằng hết chân tình

tưởng thôi mình vẫn thương mình phần hơn

như muôn thuở gió hoài cơn

lá thương bày rụng cô đơn xuống đời

/

như muôn thuở nước in trời

khói thương dòng bóng mây vời vợi qua

thương người tưởng rất bao la

mà thương mình lại gấp ba thương người……

View original post 68 more words

One thought on “I thought”

Comments are closed.