There’ll come a day

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Dương Diên Hồng

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


THERE’LL COME A DAY…

They’ll come a day when your garden will be full of flowers

Birds singing dancing on the lawn

A sawfly may build a nest there and may accidentally bite you

and that’s fine

they merely want us to slow down

don’t be in such a hurry to sweep away the yellow leaves

they were green once on the branches…

June 2022

SẼ CÓ…

Sẽ có một ngày vườn nhà đầy hoa

Những con chim nhỏ tha hồ chạy nhảy

Ong lá đến làm tổ đậu trên tay lỡ đốt

cũng không sao

các em ấy nhắc mình

những chiếc lá vàng đừng quét vội

hôm qua từng là lá xanh…


Dương Diên Hồng, the poet is retired school teacher from Tây Ninh…

View original post 27 more words