the vigour of an ancient tree

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Quenching my thirst from the full trough

the water birds chirped in crisp laughter

the swelling rain crossed an abandoned land

or did the early sunlight on the lower canopy dance

covered in moss was my soul

I see myself heading for the sky

on the wings of a flock of birds, the peace

I see myself

the vigour of an ancient tree

May 2021

_

tôi uống từ máng đầy

tiếng hót giòn tan của loài chim nước

mưa nở qua vùng đất hoang

hay tia nắng sớm lấp lánh trên đám lá thấp

hồn tôi phủ đầy rêu

tôi thấy tôi vỗ cánh

như một đàn chim thanh bình

tôi thấy tôi

mạnh mẽ như cây cối

© 2018 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist…

View original post 31 more words