following the herd of deer

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Hứa Hiếu

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


539.

_______

following the herd of deer

I’ve slipped down so many chimneys

the happiness

the abundant distribution of poetry

poisoning the joyous reunions

amidst a pandemic

besides the essential necessities

people need clean air

to subsist

nothing is more impressive than

the grace of God, still they need

to savour the bitterness of this life, called

love.

.

December 2020

~~~~~

theo bầy tuần lộc

tôi chui tọt vào lắm ống khói

hạnh phúc

để phát tán lắm câu thơ

nhiễm độc hạnh ngộ

vào mùa đại dịch này

ngoài thực phẩm là nhu cầu chính yếu

họ còn cần hơi thở sạch

để sinh tồn

không gì ấn tượng cho bằng

bên cạnh hồng ân của thiên chúa, cũng nên cho họ

nếm thử

mật đắng của đời sống, cái mà gọi là

View original post 45 more words