be the ocean

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


Be the ocean

Time isn’t the conqueror of ships

Allow him not another imposing mountain

A kind of fearful mountain at the bottom of a pit

Void of the sightings of white clouds.

May 2021

_

tôi muốn bạn là một đại dương lớn

thời gian không phải là chủ sở hữu những con tàu

đừng cho anh ta một ngọn núi cằn cỗi khác

ngọn núi rùng mình ở dưới cùng của vực thẳm

suốt đời không nghe thấy những đám mây trắng

© 2012 Nguyễn Man Nhiên


Nguyễn Man Nhiên, the poet and digital artist currently reside in Saigon, Vietnam.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney, Australia.

View original post