The Book of Life

Nguyễn Thị Phương Trâm

A poem in Vietnamese by Thanh Dang

Translator: Nguyễn Thị Phương Trâm


For some

Waiting are the mountains and rivers

Otherwise it will be a long road

/

The Book of Life

Fire and ice

The awakening of human fate

/

But to him it’s simple

Flowers means life

Across the land is sunlight…

May 2022

—–

Ở đó sông chờ và núi đợi

Ai khác

Con đường thành thăm thẳm xa

/

Quyển sách ngàn đời mở

Băng tan lửa đỏ

Thao thức phận người

/

Chỉ tội chàng đơn giản

Hoa của đời và nắng của trăm phương…


Thanh Dang, the poet from Vietnam currently resides in Houston, Texas, U. S. A.

Nguyễn Thị Phương Trâm, the blogger, poet and translator, born 1971 in Phu Nhuan, Saigon, Vietnam. The pharmacist currently lives and works in Western Sydney…

View original post 1 more word