Atlantic Forest South-East Reserves, Brazil — Jugoistočni atlantski šumski rezervat, Brazil — Myrela — Barbara Crane Navarro

Svojevremeno se brazilska Atlantska kišna šuma prostirala od Rio Grande do Norte do priobalne oblasti Rio Grande do Sul obrazujući tanak pojas guste vegetacije između Atlantskog okeana i suve visoravni Planalto. Svjetski fond za zaštitu divljeg svijeta 1984. godine uputio je dramatičan apel u kom se tvrdi da je Mata Atlantika drugo najugroženije stanište na […] […]

Atlantic Forest South-East Reserves, Brazil — Jugoistočni atlantski šumski rezervat, Brazil — Myrela — Barbara Crane Navarro