Vũ Trọng Quang | REGRET (19)

SONGNGUTAITRAM

By Vũ Trọng Quang, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

REGRET

Behold by chance the hand held

the regret of letting go

the goodbyes in the middle of the road

the separate joy and sorrow to follow

.

Behold by chance the first kiss

the regret of soft red lips 

the firm embrace, the inevitable separation

kisses in blooms of sadness

.

Behold by chance the nights together

sound regrets buried in the night

the wave begged for a smile as keepsake

the half and half draft copy of the other

—–

TIẾC

Nếu tay không lỡ cầm tay

tay trong tay nắm tiếc ngày tay buông

tiễn đưa chừng giữa đoạn đường

mỗi nhau gieo mở vui buồn về sau

.

Nếu môi không ghé hôn đầu

môi trong môi đỏ tiếc màu môi xa

chặt ôm là chỗ rời ra

giữa nụ hôn mọc nụ hoa rầu…

View original post 38 more words