Huy Cận | Endless love (1)

SONGNGUTAITRAM

By Huy Cận, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

Endless love

.

I’m here, on the other side of the world you fared;

Searching over here, missing over there.

A long distance affair, a lovesick pair

Endless sorrow over mountains to clouds declared.

.

Where you are now the sunlight’s low;

The afternoon downpour, river overflow.

The unquenchable thirst all around,

Upon dusk the flutter of bat wings sound.

.

The breeze of sad farewells say,

Missing each other to the end of days.

Alone, the blanket so cold –

My poor friend, oh sad arms for a pillow.

_____

Vạn lý tình

.

Người ở bên trời ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn…

View original post 103 more words