Lê Vĩnh Tài | I’ve reinvented myself (6)

SONGNGUTAITRAM

By Lê Vĩnh Tài, translated by Nguyễn Thị Phương Trâm

.

I’ve reinvented myself

I don’t believe in the creator

but I believe in you

your eyes and

the word sighing

.

the words have not fallen

like you have fallen before

messages ordering you to remove the article

like I’ve removed each verse 

of a poem

causing it to bleed

.

the verses I’ve forgotten

mislaid

I’ve tried to erase

.

my bouts of malaria

my blood

blue

like after the storm 

.

June 2018

_________

.
tôi làm mới lại tôi
tôi không tin thượng đế
nhưng tôi tin bạn
đôi mắt bạn và
con chữ thở dài
.

chữ nghĩa không thất thủ
nhưng bạn thất thủ trước những 

những tin nhắn ra lệnh phải gỡ bài
như tôi gỡ từng phần
của bài thơ
làm nó chảy máu
.

những phần mà tôi quên
và đặt…

View original post 20 more words