Nguyên Hào | The Heart of the Sea (2)

SONGNGUTAITRAM

By Nguyên Hào , translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

The Heart of the Sea

 

Dragging a boat to and fro on gaunt shoulders

Overhanging sinewy undulating a bent back

 

Each wave, a tendril groomed for a hundred years

Woven into the vast white sand

 

Solitude came in dissolving vapours

A little saltiness delivered to the clouds

 

Desired the form of shimmering ice

The mirror a gift for the sky (up high)

 

(November 2020)

_____

 

Lòng Biển

 

Vài trần cõng thuyền xuôi ngược

Nhấp nhô xiêu tấm lưng còng

 

Ngàn năm chuốt từng sợi sóng

Dệt thành cát trắng mênh mông

 

Hóa hơi tan thành thinh vắng

Gửi mây một chút mặn mòi

 

Muốn kết thành băng lóng lánh

Tặng trời một tấm gương soi

View original post