Quách Thoại | I cried (2)

SONGNGUTAITRAM

By Quách Thoại, translation by Nguyễn Thị Phương Trâm

 

I cried

 

Hey! a century of people is within me

Tucked away in grave by a hill

Where heaven appeared upon a throne

So I cried, I cried and I couldn’t stop.

Tôi khóc

 

Ôi! con người thế kỷ ở trong tôi

Đã cất xong ngôi mộ cạnh hòn đồi

Mà thiên đàng hiển hiện ngự trên ngôi

Cho nên tôi khóc, tôi khóc hoài không thôi.

 

—-

Nguồn: Phạm Thanh, Thi nhân Việt Nam hiện đại (quyển hạ), NXB Xuân Thu tái bản, 1990

 

View original post